Skip to main content

Full text of "Comh-chruinneacha do laoidhibh spioradail"

See other formats


m '■■l^ >: * 

■ 


Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/comhchruinneacha1797buch 


( 3 ) Laoidhean SpioradaiL MORDHACHD DHE. 

CIOD e Dia, no ciod e Ainm ? 
Cha tuig na h-Aingle 's àirde 'n gloir| 
i'olus dealrach foluicht' uath, 
ar nach ruig fùìl no fmuain 'na chòir, * 

faith fein ata a Bhith a' fruth' : 
[eo-chruthaichte U uil'e Bhuai'bh : 
Feo-chrìochnaichte'na nàdur fèin; 

> fèin dhioogmhalta 'gan cumail fuaoi 

!ha robh e òg, is fean cha bhi ; 
) ihìor' gu fior gun chaochladh flaidj 
'ha tomhais Grian no Gealach aois$ 
>ir 5 s nithe coachlach iad air fad. 

J uair thaifbeanas e'ghlòir no 'ghràs, 
idh ià neo-bhàfmhor teachd o 'fhùil ; 
» grad chuiridh fluagh nan neamhadh arc! 
■e'n fgiathaibh fgàile air an gnùis. 

> ira thaifoeanas e 'ghnùis 'an gruaim, 
>rad fgaoiìidh uamhunn ftadh nan fpeuf 5 
'otrnh' achmhafanfa teichidh 'n cuan, 

:ik-chritb aksaifidh 'n cruinne ce. X Mordhachd Bhi. 

Ta oibre nàduir fearg' h a' fàs, 
■O chaochladh 'tà'd gu caochladh ruifrh: 
Ach uile thionnfgans' 'tà'd 'nan aon, 
Gun traogh no lionadh air a Bhith. 

*Ta aingle 's daoin do neo-ni dlù; 
A^bhrù o'n d'thainig finn gu lèir, 
Ach iomlaineachd o (hìorr 'achd ta, 
Neo-chriochanach 'na nàdur fèin. 

'Ntra chualadh Neo-ni guth a bhèil, 
Ghrad leum 'na bith a'chruitheachd mhòr, 
An cruinne fo le uile làn, 
^S na Heamhadh àrd le'n uile fhlòigh. 

'N fin dh' f heuch air oibrichibh gu lèir* 
'S gach creutah* bheannuich è 'nan ftaid, 
'S cha d' fheum ath-leafachadh air nì, 
A meafg a ghnìomharan air fad. 

Air^clar a dhearn tha dol mu'n cuairt 
Gach reul a ghhiaifeas anns an fpeur ; 
An cruth' clvgu lèir tha 'ftigh 'na ghlaic^ 
V> a' deanamh thaic d'a gbàìrdean treun, 

£ò chuartulcheas do Bhith a Dhe ! 
An doimhne ihluig g3ch reufan fuàs; 
"Nan aoiripibh tha aingle 's daoin 
Mar fhligibh rnoaraich gìacadh chuai-n. 

O bhithbhuantachd tha fhufa d' Rigb, 
■S ni bbeil fan t-faogh'ls' ach nì o 'n dè; 
O 's beag an eachuruidh chtfalas diot. 
) chk mhor do d' ghnìomh ata fuidh *a ghrèiri Mordhachà Dhe. <% 

% 
c d'thionndadh 'ghrian gu neo-ni ris, 

ji gach nì fa chuairt a foluis mhòir; N£* 

I co beag bhiodh d' òibre 'g iunndrain uath', ^S 

> bhiodh 'n cuan ag iunndrain fiieadh 'mheòitf. ^ 

k n cruth'ch cha dean le uile ghlòir, ^ . 

an-fhoillfeachadh air Dia nam feart, \% 
|ha 'n 'eil 's na h-oibre ud gu lèir, 

j.ch taifbein èarlais air a neart. ** 

ie'r tuigfe thana 's diomhain duinn 
jhi fgrpdadh chuain ata gun chrìoch ; 
... litir 's lugha dh' ainm ar Dè, 5^ 

.'tuille 's luchd da'r reufan ì. 

kc nì bheil dadum cofmhuil riut ^^ \ 

> meafg na chruthaich thu gu lèir, 

a meafg nan daoine ni bheil cainnt* ^ 

k labhras d' ainm ach d' fhocal fèin. FULANGAS CHRIOSD. 

PJE fulangas mo fhìànai-fhear 
3 A bhios mo Dhàn a' luaidh, 
òr-irioflachu an ard-Righ fin 
'a breith's 'na bhàs ro chruaidh, 
2 'n t-iongantas bu mh'orbhuihch* 
ìaidh innfeadh riamh do Jbluagh ; 
n Dia bha ann o finorruiabeachu., 
:i fas 'na chìochran truaPÌu 


6 Fulangas Chriofd. 

'N uair ghabht' am broinn na h-òighe è j 
J»e còmhnadh Spiorad Dè, 
A chum an Nadur Daonna fln, 
A dheanamh aon ris fèin ; 
Ghabh e fgàil mu Dhiadhuigheachd ; 
'S do'n BHRIATHAR dhearnadh feòil, 
Is dh'fhoills 'adh an rùn diamhair fin, 
Am pearfa Chriofd le glòir. 

Rugadh'an ftàbuU dìblidh e, 

Mar dhillcachdan gun treòir; 

Gun neach a dheanadh càirdeas ris> 

No bheireadh fàrdoch dho, * 

Gin mhuinntur blii 'ga chuairteachadh 

Na uidheamh mar bu chòir; 

Ach èich is daimh 'ga chuairteachadh 

D' aa dual gach uile ghlòir. 

Mu'n gann bha fìos gu'n d' thàinig e, 
Dhùlfge' dha naimhde mòr : 
Js b'èigin teich' do'n Ephaid leis, 
P.oimh Herod bh'air a thòir, 
Js e co naimhdeiì dìoghaltach 
£*hum lofa chur gu bà.s, 
*S gur Qìharbhadh ieis gach cìocharan 
A bha 'na rìogh* chd gun cia.il. 

Eha brocia'n aig na fionnachaibh. 
pJu'ui foìarfiadh o theinn, 
f&a neiJ arg ^mhith'n adhair fòs, 
ijktì aemran ^r.) r\an crann ; n a nnd uhi i-ad Siruinne gh< 
'na Fhc/ ;) cir :l.:-h tuhngas Chrìcfd. 

ta. feadh Ta ghabh an Slànui-fhear 
ar ionad tàmh an faogh'J, 
ar lèigh ro iochdmhor f àbharach 
ia leigheas clann nan daoin : 

aon eucaiì riamh bu ghàbhuidh bh' ar;n 3 
gach galar cràiteach geur, 
■> thionndadh e chum flànuchadh 

uair labhradh e o'bheul. 

tug teanga do na balbhanaibh, 

do'n bhacach mhal! a lùgh, 

b'n bhodhar thug e chlàiftineachd 3 

160 dhaoine dall an iùl, 

i lobhair bhreun do ghlanadh Izte, 

jr fallaineachd 'nam feòil : 

ich eucaìl anam leighis e, 

na mairbh fèin thug e bcò. 

i Soifgcul fhearmonaicheadh leÌF^ 
» dhaoine bochda truagh ; 
gheali è faorfa fhìorruidh cihoibh 
i 'n glais faoi cliìs ro chruaidh: 
n gaibhte ris an f lùrinn ko, 
creidimh fìorghlan beò, 
gu 'm biodh iad air an iompuchadh 
jhniomharaibh na feòi'. 

» 
m buidheann tur do'n fhàfach e 3 
UYfhan tri làith' 'na chòir, 
g miie.bha do dh'àireamh ann 
fcir fàilneachadh chion lòìn : 
ro bheagan f huair iad bheannuich € 
dà iaig 's cùig arain eòrn', 
' ith -.'ifan utie 'n fàth gti rmlt 9 
lh ihug iad ni bu leòir. | Pulangas Chrìofd. 

Leis chaifgeadh onflia ghaìrbh a'chuairt, 
** a tonnan uaibhreach mòr, 
A' ghaoth ro làidir bhuaidhreafach, • 
Chuairtich e "fin 'na dhòrn : 
Ach aithris air gach mìorbhuile, 
Rinn Iofi anns an fheòil, 
Cha chumadh 'n faogh'i, do fgrìbhinnibh* 
Na dh' innfeadh e gu leòir. 

Ach 'nuair bha *n t -àm a' diiithach' ris 
Gu'n iìùbhladh e chum plòir, 
Ghairm e-ian chuige dheifcobuil, 
Is dìxeafuich e dhoibh lòn; 
ìs chuir e fìo« 'nan fuidhe iad, 
'•S gach uidheam air a' bhord ; 
Le aran 's fion a' riaruch' orr' 
Uha ciiliuch' f huil is fheòii. 

Is thug e fin mar ordugh dhoibh 

Bhi 'n comhnuidh ac' gu bràth, 

A dh' f hoillfeachadh mhòr-f hulangais, 

A dh' f huilin-g air an fj$ j 

Gu 'n itheadh is gu 'n òiadh iad 

Dq dh' f heartaibh mòr a ghr;\idh, 

: S gu 'm bitheadh e mar chuimhneachahv 

D'a mhuinntir air a bhàs. 

'Ntra chum a' ghàrraidh thhinig è> 
*An fin, bha 'chràdh ro mhòr : 
'"N tra f huair e 'n cupan feirge fin, 
Bija oiilteiì fearbh r'a òl, 
Air ghoii bha 'chuifle craobhachfan 
Tre-chorp ro naomh 'ga f hàfg' \ 
'Na fhallas fala 'braoi >e aockch a?r on mr, Fulangas Chrìofd, y 

fin thuìt e aìr a ghìùinibh fios 
lg deanamh ùrnuigh gheur, 

O Athair*chaomh ma's comas e, 
L An deoch fo cuir uam fèin; 
» Ach fo a' chrioch mu'n d' thàinig ml, 
|i Gu 'n fàbhalainn mo threud, 
*Mar fin nì h-iarram fàbhor, ach 

I Do thoil gu bràth bhi deunt." 

Ife fud an cupan uamhunnach* 

II fhuair e 'n fin 'n làimh; 

;ha peacadh 'n t-faogh'l 'ga chuairteachadH 

|l gach dtìals a bhuineadh dhà. 

hdh' f huU' geadh 'n fiiogh'l gu fìorruidheachd 

)o phiartntaibh is do chràdh, 

Jhaidh fud a leagadh comhladh air, * 

J an deoch ud dh' òl 'nan*àit. 

i?e 'n Diabh'l a fhealbhuich Iùdas fin, 

jjg chridhe dùbailt' fìar ; 

itn cealgoir fanntach lùbach ud, 

i chuir dublvchùl re Dia: 

in troiteir reic e Shlànai'fhear, 

► a mhaighfdir gràdhach fein, 

i bhrath d'a naimhde bàfmhor e^ 

uidh chàirdeas pòg a bheul. 

u.n fin do rinn iad prìofunach 
i>o dh' Iofa gun chionf à' 

i thug iad dh' ionnfuidh Philat e^ 
jìu 'n dìteadh e chum bàs : 
dhlt am breitheamh eucorach 

•e fianuis bhrèig an Tì, 

ha choguis fein ag innfeadh dha 

; hi dìthchiontach is fìor. 
B 

I 10 | Buhngas Chrìofdi 

'N fìn cheangail agus fgiùrs' iad e 

Le buillibh drùiteach geur, 

An fheoil o'n chnaimh do rùifgeadh leo 

'Na meallaibh brùit gu leir, 

A chorp ro naomha mhilleadh leo, 

'S a chreuchda fileadh fìos * 

An fhuil a dhioladh mile faogh'i, 

Gun fgaoinn bhi dhith no prìs. 

Fòs rinneadh crùn do'n fgitheach \co 9 
ìs dh' f high iad e gu teann, 
Chur tuille pian is nàire air, 
Do fpàrr iad e mu cheann ; 
*Na eheann a fteach do bhuaileadh leo 
bioradh cruaidh ro gheur, 
huidh ghlòirmhor dh' fholaich iad 
Le 'n fmugaid' falach breun. 

*N uair chuir iad an crùn nàrach air, 

Ro chràiteach goirt do bhi, 

Do fgeudaich iad le fgàrlaid e, 

;\S chuir colbh 'na laimh mar Rì * r . 

Is labhair iad gu fgallaifeach 

j\* fanoid air an Tì, 

Fàillte, Righ nan lùdhach dhuit, 

Le 'n gtùn 'ga chromadh fì os 

Le 'm foirtneart mhòir dh' èigneich iad è, 
'Ciìrann cèufaidh thogail fuas ; 
J\oX\ ge bu chruaidh fud b' f heudar e 
Shì 'g gèÌMeàdh dhoibh 'fan uair ; 
t\ chuiileadh caomh a-' tràfgadh as, 
S a neart 'ga fhàfgadh uaidh, 
A' dìreadh >n t-flcihh 'ga fhàruch'j gus 
An à* fhàìlnich e faoi 'n chuail. Fulangas Chrhfd. Jl 

Sìos alr an leabuidh dhòruinnicb, 

Le dheòin do luidh e fein ; 

Ruifgt' air a' chrann do fhìneadh è, 

'S gach ak dheth fpìon o chèil : 

A chorp ro naomha beannuighte, 

Nis cheangaii iad gu teann, 

Le tairn ibh 's ord 'ga 'n fparradh fud, 

Gu daingean ris a' chrann. 

An crann 'an fìn do dhìrich iad, 
} Is Iofa thog air fuas, 

Is air na tairn'ibh chrochadh è 
\ Le dochann tha doth-luaidh ; ' 

A chudthrom fein a* reubadh as *" 

Gach creuchd 'na chois 's 'na làimb, 

Is fhuil ro phrìfeii naomhafaa 

'Ga taomadh fìos gu làr. 

Ach ge bu mhaflach cràiteach leis 

Am bàs a dheilbheadh leò; 

Aon ghearan riamh cha d' thainig uaidh 

An aghuidh naimhde mòr ; 

Ach'fann a ghabh e' p n leith-fgeulfàn, 

'Gan teafairginn gu fior, 

u O Athair, thoir dhoibh maitheanas, 

u Ta'd aineolach 'nan gniomh." 

Chaidh dibhfhearg Dhe a thaomadh air^ 
Gach uile thaobh mu'n cuairt. • 
Bha gnùis a ghràidh air fhoiath air, 
Is thionndadh folus uaidh ; 
Js dh' èigh e faoi na pianntuidh fìn, 
** Mo Dhia f Mo Dhia na trèig ! 
Vc Na ceii do ghnùis ro f hàbharachj 
Jf *§ na f àg mi ann am'f heu'n. 5 ' ì2 Fulangcu Chriofd. 

Na 'n rachadh an trom-dhiogh'ltas ucl 

(A ghiùlain Ios' e fein.) 

A leagadh air a' ehinneadh daonn', / 

? S na h-aingle naomh le chèil ^ 

Feuch ! chafgradh ann am mòmaint bhig 

Na Slòigh ud leis gu lèir : 

im braon bu lugh' da f hulangas 

X»oifgeadh e'h cruinne cè. 

'Ach dh'orduieh Dia nan fluagh 'an Rn^ 
lad theachd mu'n cuairt do'n t-fliabh, 
Gach uile nàdur reufantadh, 
A rinn e fèin ò chian j 
*S gu 'm faicte ghaol d'a chreutairibh 3 
*S do bheufaibh pheacaidh f huath, 
£itmi an dian f heirg a thaomaich e 
jtlu Mac a ghaoil 'fan uair. 

'S e fo bu chainnt d'a f huìangas, 

*« Nis tuigibh uile fhluagh, 

«* Nadur ro fcreitidh pheacaidh fin* 

" 'S a'm' dhòruinn faic a dhuais 5 

« Is nadur teann na ceartas fin 

« { À ghlac'mi as leith chàich % 

" Nach maith dhaxnh bonn d' am fiach^a% 

« 'S nach dìol le ach mo bhàs." 

Bha 'm bàs ud malluicht piantachail, 
Ro ghuineacIi,dioghl'tach dòigh ; 
Ho chràiteach nàrach fadalach, 
5 S e teachd-neo-ghrad 'na chòir : 
Bu ni ro oirliteiì uamhufach, 
Sea uair'hjii 'n crochadh beò, 
Air feitheadh chuirp 'gan fpìonadh a% 
Cò dh'fhcù^as in'nf' a leòn ! 


Fulangas Chrìofd, H à briogh a chuirp air tiormachadh 
n àmhuinn feirge Dè : 
a chridhe càirdeii fìrinneach 
feagha' fìos mar chèir ; 
theanga lean r'a ghialaibhiìn, 
ia riamh am pàirt a fhluaigh; 
fòirneart nan geur-phiannta iln, 
/niomha anma uaidh, 

fhradharc ghlan do fhàilmch air, 
«ar ghloine dh' fhàs a fhùil ; 
■fèith a chridh' a* brifteadh aig, 
.f bhràguid clifgeadh dlù : 
^hnùis bu àille fnuadh is dreach/ 
r thionnda uaine iì ; 
1 leam gu 'm faic mi ealghris air, 
|p a chath fhearbh gu crìch. 

lcam gu 'm faic mì chreuchdafan, 
f reub na tairn'e fheòil: 
ff'huii fas dubh a' ragadh ump' ; 
Hagach' air a threòir; 
Qraoch a' hhàis a' tional uim' ; 
|i dealachadh r'a fgiamh ; 
1 leam gu a n cliunn mi *g ofnaich e \ 
i 1 phiofgail bha 'na chliabh. 

jdheireadh labhair lofa riu, 
i'ha mi 'an ìota mhòr:" 

ìdomblas ghabh iad 's fion-geur leis 

deocli fhìn iad dha r* a ò-J, -' : - 

fin thubhairt, ". Tha e erìochnukhte, 

Jach nì ghabh mi os laimh," 

e fgairteachd gheur do ghhodh e 'macb 

hlaon e cheann gu bàs, 

• 14 Fuìangas Chriofd. 

B'e fud an glaodh bha eruadalach, 

Oir chual' an cruinne cè ; 

Gach creag air talamh fgealbadh leis 8 

'S na mairbh ghradh-chlifg d'a rèir, 

Thiondadh a' ghrian gu dorchadas, 

Is chaochail colg gach nì, 

Bha chruitheachd mar gu 'rn bàfaich i> 

'S i tàradh chum a crìeh. 

Na flàitheas bha^rlamh fòlafach 
'S gach flòigh bha fubhach fhuas, 
'San hm fin rinneadh brònach iad f 
'S an ceòl ghrad-Ieig iad uath ; 
Re faicfin dhoibh an Ughdair ac 8 
'San ùir 'ga leagadh fios, 
Am bàs a bhi 'ga cheangalfan 
Thug anam do gach nì. LA A' BHREITHEANAIS, AM feadh 'ta chuid is mo do'n t-faogr 
Gun ghaol do Chriofd, gun fgoinn d« 
Gun chreideamh ac' gu'n d'thig e ris, 
Thoirt breith na fìrinn air gach neach. 
An cocj^al peacaidh 'ta'd nan fuiin, 
A' bruadar pailteas do gach ni : 
Guh umhail ac' tra thig aip bàs, 
Kfech nìeal iad Phàrras c'n ard R»gh, La A' Bhrcìtheànah. 

nhachd d'fhocail Dhe tog fuas, 
agh chum àithrèachais 'na thrà, 
inuich an Dàn fo do gach neacb, 
feachad èifdsachd dha ie gràdh. 
.uaintidh tajmhuidh Dhe tog fuas, 
theanga fuafgai! ann mo bheul ; 
n gu'n labhrainn mar bu chòir, 
Jòir 's mu uamhunn latha Dhe. 
i&hon bidhch' tra bhios an faogh'I, 
riadh thairis ann an iu^ìn ; 
IhiVifgear fuas an Cinneadh Daonn', 
>dh na tro-mpaicl 's aircìe fuaim. 
il ro ard n'i fhèÌHfeach' fèin, 
Vcal treun ]e trompaid mhòir j 
(ìidh aìr an t*faogh'l gu lèir, 
hrad èiridh chum a mhèid. 
tinnìbhs' uile chiann nan daòin, 
hainig ceann-an t-faogh'l gu beachdj 
laibh 'nar beatha fibhs 'ta marbh, 
is gu dearbh '& W.air teachd." 
lh e le fgal co cfiruaidh, 
-cuir e flèflfrfcte 's cuain 'nan ruìth; 
Jjtdli na "bhios marbh fan uaigh, 
tios beò ie uamhunn crith. 
! dhoinionnaìch a bhèil. 
h'l fo reu-baidh e gu garg, 
ihùn an t-feahgàin doì 'pa ghluais, 
irùchdaidh 'n uaigh a nios a mairbhv 
uinnichidh gach cos is ìàmh, 
chur 'fan àraich fad o chèit; 
j$rum mor a meafg nan rnàmh, 
a ehu' do! 'na àite fUa : ì 5 La a 9 Bhreltheanals* 

Mofglaidh na fìreanaich 'an tùs, 

Is dùifgear iad gu lèir oJ-n fuain, 

An an'maibh tùirlingidh o gdilòir, 

Gu'n còmhlachadh aig beul na h-uaigh, 

Le aoibhneas togakih iad an ceann. 

Ta kivi àm Fuafgfèfdh orra d l'ù ; 

Is mar chraoibh-mheas faoi'iomìàn blàth, 

Ta dreach an Slànui'fhear 'nan gnùis. 

Ta obaìr Spiòrad "naorrth nan gràs 

Air glanadh 'n nàdui'r o 'n taobh fteach : 

\S mar thrufgan gìan 'ta umhlachd Chriofd, 

'G an deanamh fgìamhach o'n taobh 'macb 

Dòifgear na h-aingidh ftià's 'n an cieigh, 

Ivlar bhèifdibb gainfneach as an t-flochd j 

'So ifrinn thig an anamn truagh ; 

ThoÌrc coinnimh uamhafach da 'n corp. 

? N iìn labhruidh 'n t-anam* brònach truagh 5 

K'a chOiuinn oillteii, uamhurr, bhreun, 

€ - Mo chiaoidh ! eiod uime dh' eirich thù x 

'* Thoirt pcanas dùbailt oir'n le cheii ? 

** O! 'n èigin domhfa dol arìs, 

" Am priorun neo-ghlan fte ac h a' d' chrè ? 

*' Mo thruaighe mi, gu 'n d' aontaich riamhj 

€i Le d' ana-mianna brùideil fein ! 

*«-0 ! 'm faigh mi deaìach ruit gu bràth ! 

*< No 'n d' thig am bàs am feafd a' d' chòir ! 

•* 'N druigh teine air do chnamhaibh iairn ! 

« No dibh-fhearo Dhia an ftruidh i t' fheòi] 

o 

Eiridh na^righridh, 's daoine mòr, 
Gun fmachd gun òrdugh ann 'nan làimh ; 
'S cha.'n aithn 7 ear iad a meafg an t-iluaigh, 
O 'n duine thruagh blia ac' 'na thràiii. La a' Bhrekheanak, 3 J# 

na daolne uaibhreach leis nach b- fhiù, 
x 'n umhlaicheadh iad/èin do Dhiaj 
faic anis iad air an gìùn' % 

deanamh ùrnuigh ris gach fliabh: 
chr^agaibh tuitibh air ar ceann, 
Le fgairnkh gharbh do chlochaibh cruaidh, 
[s fgriofaibh iìnn a tìr nam beò, 
A. ehùm 's nach faic 'finn glòir an Uainl 5 ; 
nach as uamhaidh gabhuidh thriall, ; 
t diabhal 's a chuid aingle fèin, 
: cruaidh e 's èigin teachd a là'ir, 

flaodadh (hlàbhruidh air a dhèigh. 

fin fàfuidh ruogha anns an fpeur 
ir fhàir na maidne 'g èiridh dearg^ 
j innfeadh gu bheiì Iofa fèin, 

teachd 'na dèigh le latha garbh : 

'ad-fhofglaidh as a chèil na neòil, 
ìr dhoras feòmair an ard Righ, 
foiiliìchear am Breitheamh mòr, 
'glòir is greadhnachas gun chrioch. 
ia 'm bogha-frois mu'n cuairt da cheann, 
ai3r thuil nan gleann tha fuaim a ghuthi 
mar dhealaineach tha fealladh fhài, 
fpùtadh as na neuiaibh tiugh. 
ghrian, a'rd-lòcharan nan fpeur, 
fghlòir a phearfa gèillidh grad : 
i deairadh driifeach thìg o ghnùis, 
folus mùchaidh e air fad. 

iridh h* uiinpe culaidh bhròin, 
bidh ghealach mar gu'n dòirt' oirr' fuiì^ 
:rathar cumhachdan nan fpeur^ 
teilg' nan reuita as am bun. 
C 


I £ Là a' Bhreitheanaif. 

Bidh iad air uigh-deall anns an fpeur, 
Mar mheas air gèig re h,anradh garbh y 
Tuiteam mar bhraonaibh dh' uifge dlù, 
'S an glòir mar fhùile duine mhairbh. 
Air carbad teine fuidhidh è, 
'S ma'n cuairt da beucaidh 'n tàirneanach, 
A' dol le ghairm gu erioch na nèamh', 
'S a' reub' nan neùl-gu doineannach. 
O chuidhlibh charbaid thig amach, 
Sruth mòr do theine laift' le feirg ; 
Is fgaolidh 'n tùil ud air gach taobh, 
Ag cur an tvfaogh'l 'na.lafair dheirg* 
Leaghuidh na Dùile 'mias le teas, 
Ceart mar a leaghns teine cèir : 
Na cnoic 's na Àèibhte ìafakih. fua?, 
»S bidh teas-ghoil air a' chuan gu lèir,« ' 
Na beanntaidh iargolt nach d'rhcg feachj, 
An-Oòras riamh do neach da'n deòin, 
Ta iad gu fialuidh taofgadh 'mach, 
An ionmhas leaght' mar abhuinn mhòr. 
h rreach bha fgrìobadh cruinn an òir,, 
■'annt, ie dòbheart, no Ie fuil ; 

chaifgibh 'nis bhur 'n ìota mhòr, 
a nafguidh òìuibh dheth o'n tuil. 
~:h\<? rinn bhur bun do'n t-faogh'l, 
Nacfe d* thig fiblv's caoinibh e gu geur, 
N uair tha è gleacadh ris a' bhàs, 
Mar dhuiae làidir dol do'n eug. 
A chuifleadh chkachd bhi fallain fuar, 
Re mirdg miYeich feadh nan gleann, 
'Ta teas a chleibh 'gan fmuidreadh fuas^ 
hs Qoilibli buaidhnìis feadh nam beann* Lìi a' Bhreitheanais. i) 

ich faic fibh chrith tha air mu'n cuairt, 
gach creag ag fuafgladh anns gach fliabh y 
ich cluinn fibh ofnaich throm a bhàis, 
a chridhe fgàineadh ftigh 'na chliabh. 
i cùrtain gorm tha nunn o'n ghrèin, 
mu'n cuairt do'n chruinne chè mar chleòc, 
upaidh an lafair e r'a chèil, 
ir mheillteig air na h-èibhle beò. 
ia 'n t-aidheir 'ga thachd' le neula tiugh 
an toit 'na meallaibh dubh dol fuas - y 
an teine militeach fpùtadh'mach, 
a dhuaiaibh caifreagach 'mu'n cuairt. 
>mchioll a' chruinne fo gu lèir, 
rb-bheucaidh 'n tàirneanach gu bras : 
bicìh 'n lafair lomadh glòir nan fpeur^ 
ir fhalaifg ris na flèibhte cas. 
chum an doinionn atadh fuas, 
cheithir àirdibh gluaìfidh ghaoth ; 
i fgiùrs' le neart nan aing'.e treun, 
athach' an lèirTgrios o gach taobh. 
obair na fea laith' rinn Dia, 
lafair dhian 'ga chur 'na f%àoil : 
jmòr do fhaibhreas Righ nam fearf, 
ch iunndrain cafgradh mhìle faogh'i ! 
feadh tlia gach nì 'an glacaibh 'n eug. 
x' chruith'chd gu lèir dol bun-ofcionnj, 
mnaidh am Breitheamh oirne dlù, 
:hum gach cùis a ckur gu ceann. 
jfin gluaifidh e o àird' nan fpeur, 
cath'r a mhòrdhachd fèin a. nuas, 
greadhnachas nach facas riamh, 
e Dhiadhachd fgeudaichte mu'ri c-u-a 20 Là a' Bhreìtheanais* ' 


Ta mlle tàirneanach 'na laimh, 

A chum a naimhde fgrios am feirg, 

Is fonn-chrith orr' gu dol 'an grèim, 

Mar choin air èill re h-am na feilg. 

Aingle gun àireamh tha 'na chuairt, 

Le 'n fùilibh fuidbicht , air an Rìgh, 

Chum ruith le òrdughfan gun dàil, 

'Sna h-uile àit 'gan cur 'an gnìomh. 

O Iudas thig anis a làth'r, 

9 S gach neach rinn bràithreas riut a'd* ghnìomh |a.i 

An dream a dh'àicheadh creidimb Chriofd, 

No reic e air fon nì nach b'fhiach. 

A fhluagh gun chiall thug miann do'n òr, 

Roimh gblòir is aoibbneas flaitheas Dè, 

Bbur malairt gbòracb faicibh nis, 

5 S an fgrios a thug fibh oiribh fèin. 

'S a mhuinntir uaibbreach le 'm bu nàr, 

Gu 'n cluinnte cràbhadh dbà 'n 'ur teach; 

Faicibh a ghlòir 's na b' iongnadb leibh, 

Ge d' dbruid e fibh a' riogh'chd amach. 

O Herod, faic a nis an Rìgh, 

D'an cTthug thu ipid is mafladh mòr, 

*Ga fgeudachadh le trufgan ruagh, 

Mar fhuaincneas fgallais air a ghlòir. 

Nach faic thu Breitheamh 'n t-fao'il gu lèir 

5 S mar eudach uime 'n lafair dhearg ; 

A' teachd tboirt duais do dhaoine còir, 

'S a fgrios luchd dòbheirt a*n am feirg ? 

Is thufa Phììat tog do fliùii, 

'S gu 'm faic tnu nis a' mùtha mòr ; 

An creid thu gur e fud an Tì 

A rinn thu dhìteadh air do mhòd ? :;.. 


Là a Bhreìtheanais. 21 

h creid thu gur e fud an ceann, 
lu'n d' iath gu teann an fgitheach geur ? 
p idir gur i fud a'ghnùis, 
ir theilg na h-Iùdhaich fileadh breun ! 
£ bu leòr gur theich a' ghrian air cùì, 
Biùltadh fianuis thoirt do'n ghniomh ? 
od uim' nach d'f huair a' chruitheachd bàs, 
uair cheufadh air a'chrann a TRIATH ! 
ùridh e aingle 'mach gach taobh, 
ii,ium ceithir ghaothaibh 'n domhain mhòir. 
chuairteachadh gach aon do'n t-fluagh, 
iteach gu luath a dh' ionnfuidh mhòid. 
ch neach a dh'àitich coluinn riamh, 
1 ear 's o'n iar tha nife teachd, 
I fcaoth do bheachaibh tigh'n mu ghèlg, 
deigh dhoibh èiridh 'niach o'n fcep. 
fln toguidh aingeal glòirmhor fuas, 
i Bhratach Chriofd, d'an fuaincneas fuil; 
rhruinneachadh na ghluais 'fa' chòir, 
i' a fhuiangas rinn dòigh is bun. 
h-ionnfuidh cruinnichibh mo naoimh, 
ionailibh gach aon do'n dream, 
na gu dìitas is gu dlù, 
creideamh 's ùmhiachd ceangat leam. 
(in tionfgnaidh 'm Breith' air cùis anlà, 
hum a naimhcìe chur faoi bhìnn, 
Diglaidh è na leabhrain fuas, 
am bheil Deacadh 'n t~iluai&h air chuimhn'; 
j'aklh e 'n cridhe rnar an ceu'n, 
dòigh 's gur lèir dc'n uile neach, 
h u'amharrachd bìra gabhail tamh, 
feadh an ìuoìs ud a fteach : 22 La a' Bhreìtheanais. 

'N uair chi 'd an feaìiadh fo dhiubh fein, 
Is dearbh gur lèir dhoibh ceartas Dia ; 
'S bidh 'n gruaidh a leaghadh as le nàir, 
Nach lugha cràdh na teine dian. 
Toguidh an trompaid 'rìs a fuaim, 
Na iabhradh is na gluaifeadh neach ; 
Air choir gu'n cluinn gach beag is mòr 
A' bhreith thig air gach feòrt' amach. 
i( A dhaoine fanntach thrèig a* chòir, 
<f 'S a leag bhur dòchas ann bhur toic, 
** 'S a ghlais gu teann bhur cridhe fuas, 
*« 'S a dhruid bhur cluas re glaodh nam bochd 
« An lomnochd cha do dhìon o'n fhuachd, 
<< 'S do 'n ocrach thruagh cha d'thug iibh biad 
ff Ge d' lion mi fèin bhur cifd' do lòn, 
" 'S bhur treuda' chuir a' mòid gach bliadhn 
" Nì bheil fibh iomchuidh air mo riogh'chd, 
*< As eugmhais fìrinn, iochd, is gràidh : 
«< 'S o reub fibh m' iomhaigh dhibh gu lèir, 
" Agraibh fìbh fòin 'n 'ur fgrios gu brath. 
«< Js fihhs' bha guidheachan gu dian, 
ei Gtin gìacadh 'n Diabtìl bhur '« anam fein ; 
*- S imthich bbur n-urnuigh fhreagradh dhurlachf 
♦< 'S na'h-abraibh chaoidh', Gur cruaidh am bei%m\ 
*ì Is fhhs' a rir.n bhur teanga' fèin, -m\t 

u A gheurachadh chum uilc mar fcian, 
<■ Le tuaileas-, cùlchainnt, agus breug' 
*« "S 'iè bìaifpheum tabhairt beum do Dhia. 
•< \ nathraich' milìtench 's oillteil greann, 
" Cba bhinn leam ceòl bhur frannruich ard, 
■<« S cha ; n èifd o'r teangaidh ghobhìaich clm ! ur i 
« Lc Jrìichd a' phuiniein air a barr. Do 
I 

D.: 
ki 

ì 

Cion 

L;n 

'G, 
I 

fed 
Jacl 
lin' 

fibh f2D;j 

l'b! Là à* Bhreitheanais. 23 

Is fibhs' thug fuath do nV orduigh naomh, 
Is leis nach b'ionmhuinn caomh mo theach; 
Leis am bu bhliadhna fuidhe uair, 
A'm' àros tabhairt ciuais Jo m' reachd : 
Cionnas a mhealas fibh gu bràth 
A'm' fheirbhis fàbaid fhiorruidh bhuan ! 
No cionnas bheir bhur n-anam gràdh, 
Do'n ni da n d'thug bhur nàdur fuath ? 
Luchd mìruin agus farmaid mhòir 
Da'n dòruinn iomlan fonas chàich, 
Le doilghios geur a' cnrimh bhur teang' 
Mu neach 'fam bith oribh fèin bheir bàrr: ! 
Cionnas a dh' fheudas fibh gu bràth 
Làn fhonas àiteach 7 ann an gìòir; 
Far am faic ilbhie mìlte dream, 
'G an ardach' os bhur ceann gu mòr ? 
Am fad 's bu ìèir dhuibh feadh mo rìogh/chd, 
Neach b' airde inbhe na fibh fèin ; 
Nach fadadh mìrun 's farmad cùirt, 
Tein' ifrinn duibh am flaitheas Dè ? 
s fibhs' 'an fligh' na neo-ghloin' ghluals, - 
S gu fònraicht' thruaill an leaba phòfd' ; 
i jach neach a thug do m' naomh-reachd fuath, 
G an tabhairt fuas gu toil na feòf : 
ilar b' ionmhuinn leibh bhi lofgadh 'n teas 
hur n-uabhair, dheafuich mi dhuibh fearg, 
jeabuidh dearg theth 'fan luidh flbh fìos, 
im brachaibh-lìn do lafair dheirg : 

Je d' bheirinn fibh gu rìogh'ahd mo glilòir t 
lar mhucaibh fteach gu feòmar Rìgh ; 
hur nàdur neo-ghlan bhiodh 'ga chràdh; 
.e'r miannaibh b^fuchadh cluon bìdh, 24 La a* Bhreìtheanais, 

«< Gach neach tha iomchuidh air mo rìogh'chd 

*« Nis Teannuibh fìbhfe chum mo dheis, 

* ( 'S cruinnichibh feachad chunvmo chlì, 

■< A chrìonach o na crannaibh meas." 

*N fin tearbainidh e chum gach taobh, 

Na caoraich o no gabhruidh lom ; 

Ceart mar ni bùachaille an treud, 

5 N uair chuairticheas e fprèidh air tom. 

5 N fln labhruidh e re luchd a dheis, 

N Sibhfe ta deafuxhte le m' ghràs, 

«« Thigibhfe fealbhuichibh an Riogh'chd, 

tf Nach faic a fonas crioch gu bràth. 

" Speaìg mife 'n geat' bha oirbhfe dùint', 

41 Le m' ùmhlachd 's m' fhulangas ro-gheur: 

" 'S dh' fhofgail an t-fleadh gu farfuing fuas, 

e< A'm' leath-taobh doras nuadh dhuibh fèin. 

<c Chum craoibh na beath' ta 'm Phàrrais Dè 

« c Le h-aoibhneas teannaibh "fteach d'a còir : 

** 'S a fearta iongantach gu lèir, 

" Dearbhadh bhur n-uile chreuchd 's bhur 1 

« An ^131^^ bha ruifgte ìa.ft' da dìon, 

«< O Iaimh ar fmnfir Adhamh 's Eubh, 

< 4 Rinn mife truaill do'm chridhe dhà, 

« 'S a lafair bhàth mi Ie nr fhuil fèin. 

«< Faoi dòfraich ùrair fuidhibh fìos, 

« Nach fearg 's nach crìon am feafd a bìàth 

M 'S mar fmeòraichibh a meafg a geug, 

t* Chum molaidh gleufaibh binn bhur càil. 

♦« Le 'maife f àfuichibh bhur fùil, 

*< Is oirbh faoi fgàil cha drùigh an teas, 

« O 'duillich chùbhraidh òluibh flàint j 

4 * Is bìbh neo-bhàfmhor le a me*as. u 

u Là à Bhreìtheanaif* (gjj 

1 Gach uile mheas tha 'm Phàrrais Dè, 
Ta nis'gu lèir neo-thoirmifgt' dhuibh ; 
Ithibh gun eagal o gach gèig, 
A nathair nimh d'ar teum' a choidhch: 
Is uile mhiann bhur n-anama fèin, 
Lan-fàfuichibh gu lèir 'an Dia, 
Tobar na firinn, iochd, is gràidh, 
~A mhaireas làn gu cian nan cian. 
Mor-innieachd iongantach na flàinr, 
Sior rannfuichibh air àird' 's air leud, 
'S feadh oibriche mo rioghachd mhòir, 
Bhur n-eòlas miannach cuiribh 'meud. 

Bhurn-aoibhnea3 > maÌ3.bhurtuigs ,, sbhurgràdh, 
Bitheadh gu fiorruidh fàs ni 's mò; 
'S cha choinnich fibh aon ni gu bràth, 
Bheir air bhur n-anam cràdh no leòn. 
Cha'n fhacadh fùil, 's cha chualadh cluas, 
Na thaifg mi fuas do (honas duibh, 
Imichibh, 's biodh bhur dearbhachd fèin 
Sior-innfeadh fgeul duibh, air a choidhch/' 
ch ris a' mhuinntir th'air a chlì, 
! Labhruidh e 'na dhìogh'ltas cruaidh, 
A chuideachd nach d'thug gràdh do Dhia^ 
A chum an diabhail fiubhlaibh uam. 
'S mo mhalluchd maille ribh gu bràth, 
A chum bhur cràdh 's bhur cur gu pian : 
Gluaifibhfe chum an teine mhòir, 
D'ur ròfdadh ann gu cian nan cian." 
Lar fgàin an talamh as a chèil, 
T uair ghabh o teagblach Chòrah fteacb a 
eart laimh riu fofglaidh 'n uamV a beul^ 
i miananaich air fon a creiclu 
D l6 Lad Bhrehheatiats. 

Is mar a fhluig mhuc-mhara mhòr, 

lònas 'n tra chaidb e theilgeadh 'mach, 

Ni flugan dubh an dara bài?, 

A charbad iathadh umpa fteach. 

'San uamhaidh taobhaidh iad re chèil 

A ghluais 'nam beath' gu h-eucorach ; 

Luchd mionn' is mortaidh 's fianais bhrèig-, 

Luchd mifg is rèibinn 's adhaltrais. 

Mar chualaig dhris an ceangal teann, 

'An flabhruidh tha gach dream leò fèin ; 

'S an comunn chleachd bhi 'n caidreamh dlù, 

Mar bhioraibh rùifgte dol 'nan crè. 

ì^àr leomhan garg faoi chuibhreach cruaidh, 
Le thofcaibh reubadh fuas a ghlais : 
An flabhruidh cagnuidh iad gu dian, 
'S gu bràth cha cha ghearr am fiacla phrais. 
"Bidh iad gu fiorruidh ? n glacaibh bhàis, 
'S an cridh 'ga f hàfgadh afd' le bròn, 
Ceangailt' air cuan do phronnafc laifd', 
*S a dheatach uaine tachd' an fròin.' 

Mar fpairneig fuaighte ris an fceir, 
Tha iad air creagaibh goileach teann ; 
Is dibh-fheirg Dhe a' f èideadh chuain, 
*Na thonnaibh buaireis thar an ceann. 
'N tra dhùineas codal cruaidh an fùil, 
Teas feirg 's an-dòchas dùifgidh iad : 
A' chnuimh nach bàfuich, 's eibhle beò, 
A' cur an dòfuinn fhiorruidh 'meud. 

Air ifri nn Vi uair a gheibh iad feaìbh, 
'S lan-dearbha cò gu'n toir iad cìs, 
Feuduidh iìnn cuid d* an gearain truagh, 
'Chur anns na briathraibh cruaidh fo fìos, Là a 9 Bhreìiheanais. 27 

O ftaid na neo-ni 'n robh mi 'm thàmh, 

Ciod uime dh'àrduich Dia mo cheann ! 

Mo mhìle malluchd aig an là 

'N do ghabh mo mhàthair mi 'na broinn ! 

Ciod uime fhyair me tuigfe riamh ? 

Na ciall is reufan chum mo fìiùr' ? 

Ciod uim' nach d'rinn thu cuileag dhiom ? • 

No durrag dhìblidh anns an ùir ? 

Am mair mi 'n fo gu faogh'l nan faogh'l ! 

'N tig crioch no caochladh orm gu bràth ! 

Am bheil mi nis' fan t-fiorr'achd bhuan, 

A' fnàmh a' chuain ata gun tràigh ! 

Ge d' àiream uile reulta neimh', 

Gach feur is duillich riamh a dh'fhàs, 

Ma' ris gach braon ata fa' chuan, 

'S gach gaineamh chuairticheas an tràigh: 

Ge d'chuiream mìle bliadbna feach, 

As leth gach aon diabh fud gu lèir, 

Cha d'imich feach do'n t-j|ìorr'achd mhòr, 

Ach mar gu 'n tòifìcheadh i 'n dè. 

Ach O ! 'n do theirig tròcair Dhia ! 

'S am pian e mi gu faogh'l nan faogh'l ! 

Mo flilabhruidh 'n ìafuich e eu bràth \ 

No glas mo ìàmh an dean e fgaoil' ! 

'M bi 'm beul a dh'òrduich Dia chum feinn 

Air feadh gach linn a chliù gun fgìos, 

Mar bhalgan-fèididh fadah i.uas 

Na lafraich uain' 'an ifrinn uYios ! 

Ge d'chaidh mo thruaighe thar mo neart 4 

Gu deimhin fèin is ceart mo bhinn ; 

Ach c'fhaide bhios mi 'n fo 'gam' chrà-db, 

Mum bi do cheartas f àitheach dhiom ; 2% Là c? Bhreitheanaìs, 

* c No m bi thu dìolte dhìom gu bràth ? 
* c 'N deach' lagh an nàdur chur air cùl ? 
* c Mo thruaighe mi ! 'n e fo am bàs 
* c A bhagair thu air Adhamh 'n tùs ! 
* c Air fgà do dhioghltais 'm bi thu fniomh 
* c 'Snàthain mo bheath' gu fìorruidh caol ? 
«* Nach leòr bhi mìle bìiadhn 'gam lofg' 
* c As leth gach lochd a rinn mi 's t-faogh'i ? 

« c Ge d'lean do dhìoghltas mi gu m' chùl, 

« c Cha 'n àrdujch e do chiiù a Dhè, 

* c 'S cha'n fhiù do d'Mhòrdhachd t'f hearg a ch 

« c Air comhara co bochd rium f èin. 

« c O Dhia ! nach fgrios thu mi gu tur ? 

** 'S le d' chumhachd cujr air m* anam crìoch, 

* c 'S gu ftaid na neo-ni tilg mi uait, 

«. Far nach 'eil fuiang, fmuain, no gnìomh 

* c Ach O! 's e fo mo thoilltneas fèin, 

« Is ni bheii eucoir bunntain rium ; 

« Oir dhiult mi tairgfe fhaor do Chriofd, 

«* 'S nior ghabh mi d'a fhuii phrìfeii fuiin. 

*« Mo choguis dìtidh mi gu bràth, 

«« An fhianais bha 'gam' chàìneadh riamh; 

« An-iochd na eucoir ann mo bhàs, 

* c Cha leig i chàramh, 'm feafd air Dia. 

< c Aitheantan thilg mi aìr rao chùì, * li 

« Is ruith mi dùrachdach gu m* fgrios, f Uoci 

« c Is fhianais fèin a' m' chridhe mhùcb, k 

< c A' druid mo fhùile roimh mo ;eas. u 

< c Ci« meud an dìogh'ltas dhomh tha clual 

** As ieth mo pheacaidh uamhurr dàn ! . 

* c Am peac' thug dù'lan do f huil Chriofd. 

Jf 'S' a dh'f hàg gun èifeachd brtogh a bbab ! % J 

Bl 

u 

lei 
ifo 
icht 

II :. Là a' Bhreitheanais. 29 

Gidheadh nach 'eil do Bhuaidhean fèia 
Neo-chrìocbanach gu lèir o chian ? 
S an toir mo chionnt air iochd, 's air gràdh, 
CJu'm fùs iad crìochanaicht' 'an Dia ? 

IAn comas duit mo thilgeadh uait 
An àit' nach cluinn do chluais mo fcread ? 
Mt>heil dorchadas 'an jfrinn fèin 
7 ar nach bu lèir do Dhia mo ftaid ? 
\nn d' ao : bneas iomlan, 'n eifd do chluas 
3.e creutair tr'uagh a rinn do iàmh, 
\g èigheach, Athair ! gabh dhiom truas, 
5 leig fuarach' do ghoil-fmear mo chnàmh ? 
iìifd, o mo Dhia ! mo thagradh bochd, 
5 gach ofna ghoirt 'ta tigh'n o 'm chliabh, 
> aon athchuinge nis iarram ort, 
In deigh gach lochd a rinn mi riamh : 
ST uair ghuileas mi deich mìle bliadhn', 

an lafair dhian fo fèin 'gam' chràdh, 
^ uair fgìtheas deamhain bhi 'gam' phian% 
1 deonuich Dhia gu'mfaigh mi bas ì 
re truagh mo ghuidh' cha'n èifdear è 

; fois na fèdh cha'n f haigh mi chaGidh* 

x\\ beath' neo-bhà.fmhor teachd ?s ùr 

u m' neartuch/ ghiùlan tuille claoi.'* 

ilad mo Rann, is pill air d' aì?, 

dochd na cafgraidh dhèin a nìos, 

uch cionnas a bheir thu feòT 

1 dream tha beò nach d'theid iad iìos, 

ughadoir, am bheil e fìor, 

huir mi chea-na fìos a'm' Dhàn ? 

s e 's gu'm bheil, thig 's lùb do ghlim 

rnuigh *s aithrcàchas gun dàil : ■ 30 La a* Bhreìtheanaìs* 

A dh'ionnfuidh lofa teich gu lunth, 

Ag gahhail gràin is fuath do d'pheac', 

Le creìdeamh fìor thoir umhlachd dhà, 

Ann uiie àitheant' naomh a reachd. 

Gabh ris 'na oifigibh gu lèir, 

5 S re h-aon diubh na cuir fèin do chùl ; 

Mar Fhàidh, mar Shagart, is mar Righ, 

Chum llainte, dìdean, agus iùil. 

Biodh eiflomplair am beachd do fhùl \ 

Chum d' uile ghluafa,chd ftiùr da rèir, 

'iS gach meadhon dh' òrduich e chum flàint* 

Bi fèin 'gan gnàthachadh gu lèir. 

As fhìreuntachd dean bun a mhàin ; 

'$ na taic gu bràth re d' thoilltneas fèin ; 

'S ma's àiil leat èifeachd bhi 'na ghràs, 

Na h-altrum peacadh daimh a' d' chrè. 

Mar fln, ge d' tha do chionnta mòr, 'uaii 

Chtim giòir do Thighearn' faorar thù, m , 

Is chum do fhonas iiorruidh fèin, tj; ; 

Air feadh gach rè ag feinn a chliù. j ^. 

Il'mlii 
Sni 
f'. 

mar 

te 
dliòc 

AIR dhomh bhi m' fhìneadh ann am' fij^ 
Re brnadar dìomhain mar tha càch> 
Biù glacadh fonars o gach jiì ; 
is e 'gatn' dhìbreadh anns gach àit. A- 
k 
h'i B R U A D A R, 


■ Bruadar. 3 1 

eam gu'n d'thainig neach a'm' chòir, 
u'n dubh'rt e rium, " Gur gòrach mì, 
ù fmuainteach' greim a ghleidh' do'n ghaoith, 
b fòs gu'n lìon an iaogh'i mo chrì. 
'diomhain duìt bhì 'g iarruidh fàimh, 
aon ni, no 'n àit air bith faoi 'n ghrèin \ 
a chlos do d' cliorp an taobh fo 'n uaigh, 
1 d' anam 'n taobh Ìo fhuaimhneas Dè. 
tra dh'ith Adhamh am meas an tùs, 
1 peacadh dhrùigh e air gach nì; 
>n e na h-uile nì Ie fao 'ir, 
Ih'fhàg e 'n faogh'l 'na bhrifte' crì'. 
■ fonas anma chaill e chòir, 
I' ris gach f òlas bha 'fa' ghàrr' : 
'.n ta fhliochd 'nan deòraibh truagh j 
• uain a' mearachd air a' màth'r. 
mèidhlich chruaidh tà'd ruith gach nì' 
dùil gu 'm faigh an inntinn c!os -, 
dhoibh tha 'n faogh'l gun iochd no truas, 
mhuime choimhicli fhuair gun tius. 
fin tha iad gun fhois no tàmh, 
fàruch' glacadh faileas brèig ; 
deòl' toil-inntin gach nì, 
mar chìocha feafg 'nam beu!. 
teanndachd eigin ort am feafd, 
dhòchas faicinn fuafgladh d'fheum, 
omhnuidh dhuit mar fhad do làimh ; 
adh gu bràth cha'n fhaigh dheth grèim, 

èagaifg d'fheuchainn 's dearbha thù, 
iil is earbfa chur fa' bhrèig, 
n do mheailadh mìle uair, 
fhada uait an diu 's an àè* 32 Bruadar. 

« An ni bu mhò d' an d'thug thu miann, 

«« Nach d'fhàg a mhealtuinn riamh è fearbh ? 

« Tha tuilìe fonais ann an dùil, 

84 No th' ann an crùn le bhi 'na fhealbh ? 

«< Ceart mar an ròs ata fa' ghàrr', 

« { Crion-fearguidh bhlàth 'n uair theid a bhuai 

«* Mun gann a ghlacas tu e d'làimh, 

«« Grad-thrèigidh àille è 's a (hnuadh. 

*« Cha n'eii aon neach o thrioblaid faor 

«< Am meafg a' chinneadh daonn' air fad : 

« 'S co lìonmhor ofna aig an Rìgh, 

«f Is aig an neach is ìfle ftaid. 

«* Ta fmùdan fèin as ceann gach fòid, 

*i Is dòruinn ceangailt' ris gach maith: 

« { Tha 'n ròs a' fàs air drifibh geur, 

« S am pàirt a chèii tha mhii 's an gath. 

" Ge d' fhaic thu neach 'an faibhreas mòr, 

« Na meas a fliòlas bhi thar chàch: 

«« An tobar 's gloine chì do fhùi!, 

" Tha ghrùid 'na ìochdar gabhail tàmh :. 

« 'S ma chuireas d' anail e 'na ghluais, 

«< Le tarruìng chabhaig fuas a' d' bheul, 

« Duifgidh an ruaghan dearg a nìos, 

« 'S le gaineamh lìonaidh e do dheud. 

" 'S ge d' f haic thu neach 'an inbhe ard, 

«< Tha e mar nead am barr na craoibh; 

« Gach ftoirm a' bagradh thiigeadh nuas, 

«< Is e air iuafgadh leis gach gaoith. 

<•' An neach is fearr tha 'n faogh'i a' riar', - 

«« Tha fìaradh eigin ann a ftaid, 

« Nach dean a fheòltachd is a itrì, 

« Am feafd a dhìreachadh air fad. 

il 

Bruadar. 33 " Mar bhata fìar an aghaìdh chèil, 
« Ata o fhuidheàch' fèin doth-chur; 
w A reir mar dhìreas tu a bharr 
14 J S co-chinnteach ni thu cam a bhun. 
B Na h-Iudhaich thicnail be?g no mòr, 
Do'n Mhanna dhòirteaah orra 'nuas ; 
*N tra chuir gach nea'ch a chuid fa' chlàr, 
Cha robh air barr, no dadum uaith : 
Mar fin ata gach fonas faogh'lt, 
Ata thu faotainn ann ad' làimh, 
Fa chomhair faibhreas, 's inbhe cùirt, 
Tha caitheamh, cùram, agus cràdh. 
Ge d' charn thu òr a' d' fhlige fuas, 
Fa chomhair fàfuidh 'n luVidh da rèir, 
Is ge do chuir thu innte riogh'chd, 
A' mheidh cha dìrich i 'na dèigh. 

Tha cuibhroinn iomchuidh aig gach neach, 
S ge d'tha thu meas gur tuilie b* fheavr; 
*ha toir an t-an-barr th' ann an fud, 
bp feafd an euJthrom as a' chràdh. 
> iomìuain d' inntinn tha do phian ; 
? diùltadh 'n diu na dh'iarr thu 'n dè : 
ha chomafach an faogh'Ì do riar', 
le d' anamianna 'n aghaidh chèil. 
a'm faigheadh t'oil na feòl' a rùn 
l'a mianna brùideiì dh'iarraidh f àth : 
litheas a b'aird' cha'n iarradh ì, 
1> annta fud bhi f ìorruidh fnàmh. 
i:h ge do b' ionmhuinn leis an f htcil, 
Ir talamh comhnuchadh gach re ; 
|iodh dùthrachd d' àrdain agua d' uaill^ 
àrda fhuas re Cathair Dè. 
D 34 Britadùi'- 

« l Ma's e 's gur àill kat fonas huan, 

il Do (hlighe tabhair fuas do Dhia, 

** Le dùthrachd, creideamh, agus gràdh, 

u Is fàfuichiJh e d' uile mhiann. 

< { Tha'n cuideachd fud gach ni 'fan t-faogh'I, 

«< Tha'n comas daoine fli^albhach* fìor; 

" Tha biadh, is eudach, agus flàint, 

*« Is faorfa, càirdeas> agus fìth," 

5 An ììn do mhofgail as mo fhuain, 

Is dh'fhàg mo bhruadar rrii air fad : 

Ghrad-Ieig mi dhiom bhi ruith gach fgàil, 

Is dh'fhàs mi toilichte le m' Aaid, AN GAISGEACIL HA bu ghaifgeach Alaftair mòr, 
j No Cti'ar thug an Ròimh gu gèiìi: 
Oir ge do thug iad buaidh air càch, 
Dh' fhan iad 'nan tràiiì' d'am miannaihh fì 
Cha ghaifg' an ni bhi liodairt dhaoin, 
'tS cha chliù bhi ann an caonnaig tric : 
Cha 'n uaifle inntinn àrdan borb, 
'S cha trcubhantas bhi garg gun iochd. 
Ach 's gaifgeach e-fan a bheir buaidh 
.Air eagal beatha, 's uamhuinn bàis. 
'S a chòmhluicheas le mifnich crì', 
Na h u- e nìata dha 'n dàn. 
Le gealtachd ciennt, cha teich air cùl 
'San ;ìuì nn c'ùifg a choguis f.èin, 
A tagradh èifiidh e gu ciùin, 
'S an ceartas dùinidh e a beul. An Gaìfgeach. 35 

'Se'n gaifgeach e-fan bheir faoi chiSj 
A thoil chum iìrìochd' do reufan ceart, 
S a frauaintidh ccannairceach gu lèir t 
Bhì 'n òrdugh gèilleachdain d'a fmachd. 
A mhianna brùideil faltruidh fìos, 
'S mar bhuill a chuirp faoi chìs atà'd, 
'S chì 'n iriflich e fèin d' an riar', 
O nach gu riaghladh rugadh iad. 
San oidhch 'n uair luidheas e chum fuaia 
Sidh mubhailcean mu'n cuairt da fèin; 
Vlar ihaighdearan mu thiomchioil Rìgh, 
jU dhìdean o gach nàmhaid treun. 
Sa' mhaduinn 'n uair a dh'èireas fuas,» 
Druinnichidh fmuaiiiteadh as gach àit, 
S e fèin 'nan ceann mar chaiptin feòlt', 
Gan fuidheach' ann an ordugh biair : 
Ihum cog^dh 'n aghaidh miann na feòl', 
jach bochdumn, 's dòruinn ta 'fan t-faogh'I^ 
|^ach ribeadh is gach innleachd bàis, 

\ 'n deamhan gnàthach' 'n aghaidh dhaoin* 

a inntin daingean mar a' chreag, 

ha charuich eagal e no iiamh : 

'a ihùiiean fur?chair-is geur, 

lèir dha 'n cìubhan crom troi' 'n bhiadh. 

u diomhain nochduidh 'n laogh'l aghlòir, 

ach òr is inbhe mòr a th' ann ; 

a faibhreas aig' co padt 'na chrì', 
gur truagh leis Rìgh is crùn mu. cheann. 
ge do fgaoil an itnopach l'ìon, 

u ghlac' le innieachdaibh a mais' j 

ha drùigh air dealanach a i ùl, 

•'cha leagh i rùn le raiannaibh laifdV 3* An Gaìfge&ch. A nàmh chachoiiìnn air gu bràtb, 
Ge d' fhaigh e fàruchadh rè h-uairj 
? S e neart 's a "fhlàhite cridhe brùit, 
.Is air a ghlùinibh bheir c buaidh. 
\S i 'h f hìrinn ghlan is clogaid dà, 
Is gràs a' chfèidìmh aig' mar fgiath ; 
J S e 'n fcriobtuir naomh' a chìaidheamh geur, 
; S a mhiiheach tha gu lcir 'an Dia. 
Ta fìothchaiht aig' 'na inntinn fèin, 
\S a choguis rèidh ris anns gach nì ; 
Ta faibhreas aig' nach leir do dhaoin', 
Is air nach cuir an fao-?h'l fo crìoch. 
Re miodail tlà cha 'n èifd a chluas, 
1$ fgainnil gi'irànd' cha bhuair a fhith, 
Cha ghabh e eagil a' droch fgeul, 
Is tuaileas brei'g chalot a chrì. 

() tn' anain 5 ! bÒI.F^ ra deafuich d'airm, 

'S ga&h farmad r;s à? ghaifgeach threun, 

ìr, d' anaroiasna cuir faoi chìs, 

Chum nogh'cjìd a cheannfach, annad fèin. 

Biodh d' inntinn ard ofcionn nan fpeur, 

£& i ; n 7 eìl faoi 'n ghrèin ach pòrfm truagh j 

]v r jr thoìmatt ùjre faic an facgh'J, 

Is daoin' raar meanWatn air niu' n cuairt. 

A nunn *s a hajrl gun fhois gun tamh, 

À* cruinneach' as gach àit d'an cifd'-, 

Gu lìonmhor marcaehd thar a'chèiì, 

r S a' tiod gu ^eur mu bhioran brifc'. 

'N tra chi-thu 'n fealladh fo do'n t-iìu3§h. 

l)o fmuaintidh cruinnich riut gu lèir, 

A iheaibhach' faibhreas, fonas, 's fìtfo, 

A-ir aach.d'thig crloch a' d'anarn fèin, 


Afi Chngionn. 11 ;s ANCLAIGION^ 

Mi m' fhuidh aig an naigh, 
Ag amharc mu bruaich, 
euch Ciaigiònn gun fnuagh air làr;-' 
3 thog mi e fuas, 
| tiomach' gu truagh, 
*a tjnonndadh mu 'n cuairt a'nV làlmh. 
kyii àiliegun dreach, 

un aithne gun hheachd ; 

ir ^juine theid feach 'na dhàil : 

un f hiacaii 'na dheud, 

D teanga 'na bheul, 3 flugan a :ufas c aU. m ruiteag 'na ghruaidh, 

e rùifgte gun ghruag ; 

in èifdeachd 'na chluais do 'm dh' 

m anaii 'na fhròin, 

lile do 'n f hòid, 
h lag far 'mJbu chòir bhi àrd. 

n deairadh 'na ihùil, 

ro fg uime dììn, 

fradharc re h-iul mar b* àbh'fd , 

tdurroga crom, 

hieachd bhi 'fan tom, 

clàdhach' da tholl y nan àit. 

'n t-eanachainn bha d' chùl, 

:ionndaJh gu fmùr, • 
tionnfgal no f ùrdair df heum fm uamteacn' a' d' dhàil, |)hiileadhgu bràth, 
eartach' na àWi bag thxi 'd'dhèigh- JS An Cla'vijnn- Cha 'n ìnnìs do ghnùis, 

A nife cò thù 

Ma's righ no ma's diùbhc chu fèin: 

'S ionann Alaftair mòr, 

Is tràille dhìth iòin, 

A dh' eug air an òtrach bhreun. 

Fhir dheanaimh na h-uaigh, 

Nach cogair thu 'm chluais, 

Cò 'n claigionn fo fhuair mi m'làimhi 

'S gu 'n cu.rinn ris ceifd, 

Mu ghnà mu 'n do theafd ; 

Ge nach freagair e 'm feafd mo dhàn. M bu mhaighdionn dpas thù, 

d' ihùil da rèir ? Sha fgiamhach a' d' ghnùis, S deadh ihuidheach' a 
Le d' mhaife mar lìon, 
A ribeadh mu cbrì', 
•Gach òaainich chìodh thu fèin. Tha nife gach àgh, 

Bha coiiìnn duit gràidh, 

Air tionndadh gu gràin gach neach ; 

Iirbhafc air an uafgh, 
A ehreach thu do'n bhuaidh, 
Blva ceangailt' re fnuaghdo dhreach, 

No 'm breitheamh ceart thù 

Le tuigs' agus iùl, 

Bha rèiteach gach cùis do'n t-fluagh ; 

Gun aomadh le pàìrt', 

Ach dìteadh gu bàs, 

Na h-eucoir bha daicUeil cruaidh ? >+& ^n Cìjigìcnn. 39 

No 'n do reic thu a'chòir 

A'ir ghlacaid do'n òr, 
i O *n dreàm 'gan robh ftòras pailt-? 
ils bochdan an t-iluaigh, 

Faoi fhòirneart ro chruaidh, 

A' fulang le cruas na h-airc. 

'S mur robh thufa fìor, 
Ann d' oifig am binn', 
'S gu'n d'rinn thu an dìreach ihr: 
'S co chinnteach an nì, 
N uair thainig do chrìoch, 
Gu 'n deachaidh do dhìt' ie Dia. 

No 'n robh thu a' d' Ièigh, 

tV ieigheas nan creuchd, 

S a' deanamh gach eucail ilàn ? 

k' dìoc-fhlaintibh mòr, 

\g deanamh do bhòfd, 

ju 'n dìbreadh tu chòir o'n bhìis ? 

vlo thruaighe gur thrèig, 

)o leigheas thu fèin, 

Sf uair bha thu faoi eucail chruaUa \ 

*un fhoghnadh gun ftà, 

im purga d no 'm pìàfd, 

ru d' chmriaii aon trà o'n ua'^'-u Fo 'n feanaìair thù, 
, choifìnn mor-chliù, 
e d' fhèoltachd a' ftiùradh arm ? 
ir naìmhde (oirt buaidh, 
Jan cur rnns an rua'.g,- 
gain fàgi'il 'nan cruachaibli marbh 40 An Claìgìonn. J N robh cìo chlaidheamh gun bheart, 

No 'n d' fhàg thu do neart, 

'N tra choinnich thu feachd na h-uaigb, 

'N uair b' eigin duit gèiil, 

A dh' aindeoin do dheud, 

A dh, armailt' do phèHtibh truagh ? 

Tha na durraig gu treun, 

Re d' choluinn cur fèifd, 

'S ag ccifneadh ort fèifd gach là *, 

Is ciaiginn do chinn, 

'*Na ghearafdan dìon, 

Aig daolagaibh dìbiidh 'n tàmh: 

Pàirt cìadhach no dheud, 

A' fìeach ann ad' bheul, 

'S cuid eile ag reub' do chluas ; 

Dream eiìe 'nan fcùd, 

Tiidvnn amach air do fhùil, 

AVfpùinneadh 's a' rùfg' do ghruaidh. 

No 'm fear thu bha pòlt, 

Gu tric a ftigh-òfd, 

'S tu cridheil ag òl nan dram ? 

Nach iarradh dhuit fein, 

Do f hlaitheanas Dè, 

Ach beirm a bhi <g Oìridh d' cheann ! Nach iarradh tu cheol, 

Ach mionna mu'n bhòrd' 

Is feuchainn cò 'n dòrn bu chruaidh': 

ISIr.r bhò no niar each, 

Gun tuigfe gun b^chd, 

'8 tu bruchdadh 's a' fceith' mu'n chuaich ! An Cla'igìonn. \£ o 'n duin' thu bha gluas', 

u cionaìta fuairc, 

u meafaradh iluam' mu d' bhòrd ; 

e miinnaibh do chrè, 

fci.chuìbhreachadh geur, 

T àm iuidhe gu fèifd 's gu fògh ? 

O 'n geòc aire mòr, 
na gionach air on, 
fir choin ann am feòlach dearg ; 
■ toileach'do mhiann, 
lia duilich a riar', 
Itu geilleadh mar dhia do d' bholg ? 

aa niiè do bhrù, 
' an robh thu a' lùb', 
\o ghaineamh 's do ùir gle làn : 
do dheudach air glas', 
ia d' theangaidh gun bhlas, 
oi gheimhlichibh prais abhàis,, 

3 'm morair ro mhòr, 

thachair a'm' dhòrn, 

fach aig an robh còir air tlr ; 

ia iochdmhor re bochd, 

clùthach' nan nochd, 

nr pailteas a thoic 's a nìth' ? 

> fn robh thu ro chruaidh, 
fìonnidh do thuath, 
a tanach' an gruaidh le màl ; 
h-agartas geur 
glacadh an fpr ; i-lh, 
aai bochduinn ag èigheach dciil 
F 4^ An Claigìonh. 

Gun chridh' aig na daoin, 

Bh' air lomadh le h-aois, 

Le 'n claiginnibh maola truagh ; 

Bhi feafamh a' d' chòir, 

Gun bhoineid 'nan dòrn, 

Ge d' tholladh gaoth reòt an cluas : 

Tha nife do thràill, 

Gun urram a' d' dhàil, 

Gun ghearfom, gun mhàl, gun mhòd 5 

Mòr-mholadh do'n bhàs, 

A chafgair thu tràth, 

»S nach d' f huiiing do ftràic faoi 'n f hòid. 

No 'm minifteir thù, 

Bha tagradh gu dlù, 

Re pobull 'an ùghdaras Dè ; 

'Gam pilleadh air ais, 

Bha 'g imeachd gu bras, 

Gu h-ifrionn na cafgradh dhèin ? 

No 'n robh thu gun fgoinn, 

Mar mhuime mu chloinn, 

Gun chùram a h-oighreachd Dhè ; 

Na 'm faigheadh tu 'n rùfg, 

Bha comadh co dhiù', 

Blu 'n t iionnach bhi ftiùradh 'n treud. 

Leam 's cinnteach gu'n d' f huair, 

Do dheanadas duais, 

'N uair rainig thu m' buachaille mòr: 

*N t-ra chuairiich am bàs, 

A iteach thu 'na làithV, 

Thoirt cunntas a' &' thàluinn dha. An Clmgìonn, 43 Jo 'n ceann thu bha làn, 

)o dh'innleachdaibh bàis, 

Ju feòlta 'gan tàthadh r' a chèil'; 

3an cur ann an gnìomh, 

iun umhail gun fhiàmh, 

V freagradh do Dhia 'nan dèigh ? 

N robh teanga nam breug, 

5un chuibhreach faoi d' dheud, 

\ togail droch fgeul air càch ; 

2ath puinfein do bhèil, 

Vlar naithir a' teum', 

S a' lotadh nan ceud gach là ? 

Tha i nife 'na tàmh, 

|Faoi cheangal a* bhàis, 

Gun fgainnil a'-plàigh.' na dùthch' ; 

fe durraga grànnd', 

Air lobhtha'na h-àit, 

An deigh dhoibh a cnàmh g' acùh 

'S ma lean thu do ghnàth, 

Gu leaba dobhàis, 

Qun tionndadh 'na thrà re còir *, 

Car tamuli na h-uair, 

Dean flaitheas do'n uaigh, 

Gus an gairmear thu fuas gu mòd ; 

Mar lofgann dubh grànnd, 

Ag iomairt a fmàg, 

Gu 'n eirich thu 'n àird o'n wflochd, 

Thoirt coinneamh do Chrìofd, 

'Na thigheachd a rìs, 

A dh' f haotuinn làn dìol a' d* olc 44 ^ n Cfoigìotm 

'N uair theid thu faoi bhinn, 

Ni cheartas do dhìt' \ 

'Gad f hògraclh gu iìorruidh uaidh : 

Gu lafair gu d' phian, 

Chaidh dheafacrf do'n Diabh'l, 

'S a mhailuchd gu dian 'gad' ruag. 

'N fin cruaidhichidh Dia 

Do chnamhan mar iar'nn, 

Is d' fhèithean mar iallaibh praisj 

Is teannaichidh d' f heòil, 

Mar innein nan òrd, 

Nacii cnàmh ì le raoid an teas, 

No 'n ceann thu 'n robh ciall, 

Is còlas air Dia, 

S gu'n d' rinn thu a riar' fa' chc> 

Ged' tha thu 'n diu rùifgt', 

Gun aithne gun iùì, 

Gun teanga, gun fùil, gun fròii. 

Cabh mifneach fan uaigh, 
Oir èiridh tu fuas, 

'N nair chìuinneas tu fuaim an ftuic, 
'S do thruaiìleachd gu lèir, 
Shìcs f àguidh tu d' dhèigh, 
>*iig durraga breun an t-iluic. 

Oir deafuichidh Dia, 
Do mhaife mar ghrian, 
Bhiodh 'g èiridh ofgiath nam beann j 
Cur iradharc ro gheur, 
'S na fùiìe fo f èìn, 
'S iad deaìradh m&r reulta d'cheann, An Claigtonn. 45 

■theanga 's do chàil, 
ghleufa gun dàil, 
ch^ìtuinn 'na àros cliù : 
■jbfglaidh do chluas, 
|Bi' èifdeachd re fuaim 
laholatdh th' aig fluagh achùirt. 

uair dhealruicheas Crìofd, 
fthigheachd a rìs, 
hruinneach' nam fìrean fuas ; 
5n bheir thu do leum, 
trt coinneamh dha fèin, 
lìiolair nan fpeur aig Iuath's. 

lair dh' èireas tu 'n àird, 
J-chuiridh ort fàilt, 
ihealtuinn a chàirdeas fèin, 
s hdea]ach , gu bràth, 
:homunn no ghràdh, 
each ann arn Phàrras Dè, 

chluinneas mo Dhàn, 

li aithreachas tràth, 

iadh mhaireas do fhlàiixt 's do bheachd ; 

d' thig ort am bàs, 
lèig thu gu bràth, 

eata nan eràs 2 ftcach. • 46 Art Geamhradh. A N GEAMHRADH. 

NIS theirig an famhradh, 
'S tha 'n geamhradh tigh'nn dlù oirn, 
Fior nàmhaid na chinneas, 
Teachd a mhilleadh ar dùthcha ; 
*Ga faltairt faoi chafaibh, 
'S d'a maife 'ga rùfgadh ; 
Gun iochd ann re dadum, 
Ach fladadh 's a plùnndruinn. 

Sgaoil oirne a fciathan, 

*S chuir eghrian air a chùlaobh ; 

As a nead thug e 'n t-àlacb, 

Neo-bhàigheil 'gar fgiùrfadh : 

Sneachd iteagach glè-ghea!, 

O na fpeuraibh tigh'nn dlù oirn, 

Ciocha-meallain 's gaoth thuathacb, 

Mar luaidh ìs mar. f hùdar. 

'N uair fhèideas e anail, 
Cha'n fhà-g anam am flùrain ; 
Tha bheiìlinn mar fhiofar, 
Lomadh lios do gach ùr-ros : 
Cha bhi feeuda-ch' air coille, 
No dolre nach rùifg e ; 
No fruthan nach tachd e, 
Faoi leachdanna dù'-uhorai. Fead reòta a chlèibhe, 
Tba fèldeadh na doinìonn, 
Chuir beirm anns an f hairge, 
J S a dh' a.t' garbh i na tonnaibh 5 
-'S a bhinndich an cìàmhuin, 
Air àircìe gach monaidh, 
*S gh.lan fgùr e na reuitan, D' ar peiìe' Vn fi n ioius, An Geamhradh ^f a gach beathach is duine, 

:h d' ullaich 'na fhèafon, 

n fgiùrfa le gailìinn, 

n taìia' gun eudàch: 

q dream a bha gnìomhach, 

targolt mi-dhèirceil ; 

h dthoir iafachd do leifgean, 

ts an t-fneachda ge d' eug e» 

'n feiilean 's an feangan, 
tional an ftòrais, 
liocas gun mhearachd, 
ìairt aire do'n dòruinn : 
:he bìdh 's ag òl meala, 
ghainne air lòn ac', 
dhìon anns an talamh, 
ail an reòta. na cuileoga ciatach, 
iiomhain 'fan t-farnhradh* 
gathannaibh grèine, 
-aoibhinn a'dannfa ; 
deafach' gun chùram, 
h dhùldach a gheimhridh ; 
ad nifea'bàfuch', 
h àite le teanntachd. 
i 

ifd rium a fhean-duin', 
\ an famhladh tha m*{V(>ri: , J 
n bàs a' tigh'nn teann ort, 
i geamhradh tha m' òran ; 
gheibh e thu d' leifgean, 
eafach' fa' chò-dhaiì, 
'an ?/ithreachas crìche, 
ìonadh o'n doruinn.' 4« An Geamhradh* Gur mithich fàs diadhuidh 
tS do chiabhain air glafadh, 
'Nam beàrnaibh do dheudach, 
Is d' eudan air cafadh ; 
Do bhathais air rùfgadh, 
'S do fhùilean air prabadh, 
Agus croit ort air lùbadh, 
Chum na h-ùire do teaba. Tha na fruthana craobhach, 
Bha fgaoileadh a' d' bhallaibh, 
Gu mireagach buailteach, 
Clis gluafadach tana; 
A nife air traoghadh 
O 'n taomachadh thairis, 
G ragaich is dh'fhuaraicli 
Teas uabhair na fala. 

Balg-fèididh na beatha, 
Thaair caìtheadh gun fheum ann, 
'S o chrup ann ad' chiiabh e, 
Gur h-e phian bht 'ga fhèideadh : 
Tha. 'n corp a' chruit chiùii ud, 
Air diùltadh dhuit gleufadh ; 
'S comhair cinnt air a thafgaidh> 
Bhi lafach' a theudan. 

Theich maduinn na h-òige, 
Is treòir mheadhon làithe. 
Tha 'm feafgar airciaradh, 
'S tha ghrian ort a' luidhe : 
'S ma bha thufa diombai n, 
Gun ghiuomh isgun rr.haitheas.; 
Gu lvea!amh bi d' dhùfgadh, 
Mun dùinear ort fla'uheas. r 

r 


Àn Gcnmhradh. 'm .eir caithe' na beatha, 
tric leatha gun crìoch i ; 
tdh 'n cleachda f às làidir, 
oth-f hàfach' o'n inntinn : 
i labhair an fean-f hocal, 
deimhin leam f ìor e, 
An car theid fan t-fean-mhaid' 
Gur h-ainmic leis dìreadh." 

:h òganaich thrèibhicb, 
ìoir-s' eifdeachd do m* òran 
leig dhiot bhi mi-chèiliidh, 
q cèatain na h-èige : 
la aois agus èa-flaint, 
r do dhèigh ann an tòir ort ; 
ma ni h-aon aca grèim ort, 
lidh d' aoibhneas gu bròn duit> 

aois ata 'n tòir ort, 
eir i leòn ort nach faoil thu ; 
• do fhùUibh bheir ceathach, 
-.reabhuidh i d' aodan : 
jir i crith-reo mu d' ghruaige f 
ìeul uaine an aoig leis, 
:ha tig aiteamh na grian ort, 
;ir an liath-reo a chaoidh' dhiot 

'W na's meafa no fud ort, 
Ine' tuigfe is reufain ; 
h lèirfinn a' d* intinn ; 
a cuimhn' agus gèire ; 
h gliocais chum gnothaich' * 
a mothach a'd' cheufadh ; 
u'm fàs thu mar leanabb 3 
th fpìonnadh is cèille. 
G $& An Geambtfadb. 

Fàfuidh 'n cridhe neo^aithreachy 
S neo-ealamh chum tionndadh, 
Aon tagradh cha drùigh ahy 
'S cha lùb e da ionnfuidh : 
Ceart mar tha 'n talamh, 
'N àm gaillinn is teanndachd ; 
Ge d' robh mìltean dol thairis, 
Cha dean aiie fa' chaufair. 

Faic fèafain na bliadhna, 
'S dean ciall uath'a tharuing: 
'S ma's àill leat gu'm buain thu, 
Dean ruamh'r anns an earrach ; 
Dean connadh 'fan t-famhradh, 
Ni Ta' gheamhradh do gharadh : > 
'S ma dhìbreas tu 'n fèafan, 
Dhuit 's èigin bhi falamh. 'S mur cuir thu fìol faliain, 
'An earrach na h-òige, 
Co chinnte 's ambàs duit, 
Cuiridh Sàtàn droch phòr ann : 
A dhf f hàfcf/na dhubhailc'; 
'S 'na luibheanna feòla : 
? S bidh do bhuain mar a chuir thu 
Ma's fubhailc' no dòbheairt. 

JMa bhios t' òige gun riaghladh, 
'S d* anamianna gun taod riu, 
Gu'ra f as iad co fiadhaich, 
'S nach frian thu re d' aois iad : 
Am meangan nach fniomh thu, 
Cha fpìon thu 'na chraoibh e ; 
Mar fhìneas e gheugan, 
Bidh fhreumhan a' fgaoiieadh- An Geamhradh, , 5 1 Fha do bheatha iieo-chinnteach, 
) 'n tinn a bheir bàs ort, 
Jime fin bi re dìthchioìl, 
3o fliìth dheanam tràthail : 
j| e milleadh gach cùife 
ìjhi gun chùram cur dàil innt'; 
|| ionann aithreaphas crìche, 
jj bhi cur fìl mu Fheiìl-màrtuìh. 

iHia ghrian anns na fpeuraibh 
luith rèife gach làithe ; 
5 i 'giorruch' do fhaoghail, 
5ach oidhche a luìdheas : 

> dlù ruitheas an fpàia, 

?roi' flinàth'naibh do bheathaj 
?ha fìgheadh dhuit lèine, 
Ji pèifdln a chaitheamh. 

> ma ghbideas e dlù ort, 

!> gun do dhùil bhi r*a thighinn ; 
tf fin fofglaidh do fhùilean, 
5 chi thu chùis thar a mithich : 
>idh do choguis 'gad' phianadh, 
lar fcian ann ad' chridhe •, 

> co ionann a giùlan, 

J luidh' rùifgt' ann an fcitheachr 

aic a' chuileag 'ga dìte', 
«e fìonntaibh an nàduir, 
J o dhìbir i 'n feufan, 
Jur h-èigin di bàfuch': 
'aic gliocas an t-feangain, 
Sfa thional co tràthail, 

> dean eifiomplair leanail, 
foum d* anara a fìùbhar, 52 Urnuìgh. 

U R N U I G H. 

OTighearn is a Dhia na glòir, 
An t-Ard-Righ mòr ofcionn gach fluaigh 
Cia dàn an ni air t'ainm ro mhòr, 
Le bilibh neò-ghlan bhi 'ga luaidh I 

2. Na h-aingle 's àirde rinneadb leat, 
Cia lag an neart ! 's cia dall an iùl ! 
Cia aineolach air t'oibre mòr ! 

? £ cia goirid air do «hlòir an cliù. 

3. Am beachd do fhùile fiorghlan fèin, 
Cha 'n 'eil na reulta 's àirde glan : 

'S cha 'n'eil na h-aingle 's naomha 'n glòir, 
Ann là'ir do Mhòrachdfa gun fmal. 

! 

4. Ach O an dean thu d' ìfleach' fèin, 
A dh' èifdeachd cnuimheig anns an ùir ! 
Faoi fìòl do chos ag gabhail tàmh, 
\S nach faic ach fgàiie beag do d' ghnùis. 

5. Na lafadh d' fhearg, Q Dhe nan dùl f 
Am feadh a dheanam ùrnuigh riut : 
'S mp pheacadh aidicheam le nair, 
'S an truailleachd ghràineil anns na thuit. 

6. Mo chionnt tha mar na flèibhte mòr j 
Is leòn iad mi le h-iomadh lot : 
Ta m'anam bochd le 'n cudthrom brùit', 
'S o m'fhùilibh f àfg' nan deura goirt. 

7. An comas duit a Dhia nam feart, 
Mo fhaor' gun cheartas chuir air cùl ! 
'S ma fhaorar \e do thròcair mì, 
JM bheil neach fan t-faoghl a dhìteas tti Urnuigh. £3 

Nach èigin duit, mo fgrios gu bràth, 
r juchihean thu do cheartas geur \ 
m' chionnta oilìteil, 's gann a dh' fhàg 
iochd, no gràs, a' d' roghainn, fein. 

Gach uile mhalluchd ata fgrìobht' 
\ à* fhocal fìor le bagradh teann 
ighearn thoill nii air dò làimh, 
m biodh iad càrnuicht' air mo cheann, 

d. Ge d' fhàs na neamha dubh 3e gruaim, 
o bhual' le tàirneanaich do neart j 
i' theilg thu mi gu ifrinn fhìos, 
r ìorruìdh aidicheam do cheart. 

Gidheadh am feud an lafair threun 
oilteas as a chèil' an tuil ; 
drùghadh orm troi' umhlachd Chriofd, 
i gabhail dìon a fteach faoi fhuil ? 

. An f huil a dhìol do cheartas teann, 
3hòirteadh àir a'chrann gu làr, 
n aifd' tha m' earbfa, O mo Righ l 
Ì dìt thu m'anam air a (ga. 

. Dean m' ionnlad glan, O Dhia na fìth ! 
tobar ìocihlaint bhrùchd a thaobh : 
eir dhomh beatha as a bhàs, 
n'thràillealachd a ni mi faor. . Daingnich mo chreideamh ann a bhàs. 
>thaich gràdh a'm' chridhe fUgh, 
irtuich mi chum ùmhlachd dhà, 
Viile aitheant' naomh a lagh. 


£4 Urnuigh. 

15.O dean mo phJanhdacV ann an Crlof4 
'S mo chrìonach brifìdh mach le blàth; 
Is bidh gach fubhailc' 's naomha gleus, 
Mar mheas a' lùb' mo ghèug gù làr. i£. Gach inbhe 'n cuir thu mi 'fan t-faogh' 
Dean daonnan toilicht' mi le m' ftaid ; 
Ma's bochd, no beartach, tinn, no flàn, 
Do thoil gu bràth biodh deant'air fad. 

17. O *s gràfmhor Dia n'tra bheir e feach ! 
'S gu beachd tha DHlULTApH /àn do GHRAdH, 

'SJior-bheannachd ann an atb'rrach dreach ; 
Gavh crois is creach a thig laitnh. 

18. O buidheachas do Dhia nan gràs, 
Chuir chugam Slànui' fhear nam buadh ! 
Eiric mo fhaorfa chì 'na bhas ; % 
'S an luach a phàidh air m' anam, truagh. il 4>N 

Di 

ne; : 19. 'Se fèin a chlaon a dhruim faoi m' chu 
Chum m'anam dhìreadh fuas gu Dia : 
Chofd gach aon tìodhlac th'agam uaith, 
Geur-chràdh is ofunn chruaidh g'a, chliabh uri 

jiri 20. Mo fmuaintidh talmhuidh tog gu nèar 
Is thoir dhamh èarlais air do ghradb, 
A dh' fhògras m' eagal uile uam, 
'S a fhaoras mi o uamhunn bàis. 


21. 'N fin atadh tonna borb a' chuain, 
Is beucadh torrann chruaidh nan fpeur; 
Thigeadh crith-thalmhuinn, gort, is plaigb, 
Bliios roinn a'bhàis gach taobh a thèicU liaicli 
tfch.| 
Wh'a tjrnuìgh* $5 

2. Bi thus' a' d' Dhia do m'anam fèin, 
idh iad gu lèir dhomh 'n càirdea^ gràidh ; 

loifg an tein' gun òrdugh uaif. 

fluig an cuan, 's cha fgrios a' phlàigh : 

3. Am feadh bhios cumhachd ann ad' laimh, 
i mife fàbhailt' o gach olc : 

ìa 'n eagal leam gu 'm bi mi 'n dì f 
fìorruidh, gus am f às thu bochd. 

}. Mo dhùthrachd, m' eagal, 's m' uile mhiann, 
V Dhia tha còmhlachadh gu lèir ; 
nèamh, is talamh, 's ifrmn fhìos, 
iad do.mo Righs' a' gèill\ 

A' CHRIOCE ll URNUIGH an TIGHEARNA, 

mineachadh ath-phearr* air gach earrannfa !eth È 
reir theagafg Leabhar nan Ceifd y ) U neach eilc- 
(An Romh-ràdh.) 
R n-Athair~ne ata air Nèamh 
^ Le h-urram 's earbfa fleuchdar leinn % 
làthair fèin, a Dhìa nan gràs 
i' Athair chàirdeil f hial do d' chloinn. 

(A' cheud iarrtas.) 
nhaichear t' Ainm air feadh gach tìr, 
taich-fa ilnn 's daoin' eile f òs 
eath' a chaith* rèir t' fhocal fgrìobhl' 
an ièin gach nì a chum do ghìòir, $6 Urnuigh an Tighearna. 

(An daradh iarrtas,) 
Thigèadh do RioghactfJ, anns gach àif. 
Is Rioghachd Shàtain fgrios gu grad 
Soirbhich gun mhoill lc Riògh'chd nan grùs 
Is Riogh'chd na gloìr grad-ghreas gun ftad. 

(An treas iarrtas.) 
Deanthardo'thoil air thalamh fhìos, 
Amhail mar nHhear e air Nèamh : 
Thoir «eart dhuinn, deòin, is còlas f ìory 
Mar t' Aingtibh ftrìochd' le ùmhlachd ihciml 

(Anceathramh iarrtas.) 
Thoir dhuirìn an diugh ar n-aran làith'l. 
'S do d' dheàgh-ghean chàirdeil fhaor a ghna 
Rana chuimfeach nitne maith an t-faogh'is', 
.'S do bheannachd maille riu gfìh tràth. 

(An cùigeadh iarrta9.) 
Maith uiminn ar lochdan is ar fìach', 
Mar nihaithtnid fìachan 'càch a chèir, 
Air fgà do Mhic-fa Iofa'Criofd. 
O *m bheil ar mifnich iruth' gu lèir. 

( \n feathadh iarrtas.) 
Na leig 'am buatreadh fmii, a Dhe ; 
Ach faor o 'n olc iinn fèin. 's-do fliluagh : 
O bhuaireadh teafairg finn gu treun : 
No cuidich leinn a dh' fhaotainn buaidh. 

( An Co-dhùnadh.) 
Oir 's leats' an Riogh'chd, 's an Cumhachd Qg 
Agus a'.Ghlòir gu futhain f ìor -. 
So iàth ar mJfnich teachd a' d' chòir, . j| 

Le 'r cliù 's ar n-ùrnuieh, amhluidh biodh» 

A' C iTR 1 O C H. i